Beste prijs garantie
Hotel Docklands, Antwerpen
image

Beste prijs garantie

Boek op onze website en ontvang 5% korting 

Boek direct >>>

Onze
website
Andere
boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Hotel Docklands: de organisatie die bemiddelt bij de verhuur van hotelkamers en appartementen in opdracht van de eigenaar en zijn vertegenwoordigers.
1.2 accommodatie: alle hotelkamers en appartementen die zijn ingericht voor overnachtingen.
1.3 de klant: de (rechts)persoon die de boeking verricht en daardoor de wederpartij wordt van Hotel Docklands.
1.4 de gast: de klant en de door de klant opgegeven personen die gebruik maken van de door de klant gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
1.5 accommodatie verstrekker: de eigenaar van de voor verhuur uit te geven accommodatie.
1.6 de overeenkomst: de overeenkomst tussen accommodatie verstrekker en de klant.
1.7 kosten: basistarief  inclusief eventuele kortingen en exclusief bijkomende kosten.
1.8 schriftelijk: per brief of e-mail.
1.9 website: de website(s) die Hotel Docklands gebruikt voor het aanbieden van de accommodatie.

2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hotel Docklands en overeenkomsten betreffende huur van hotelkamers en appartementen die met Hotel Docklands worden gesloten. Deze voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst.

3. Aanbod
3.1 Het aanbod van Hotel Docklands is geldig zolang Hotel Docklands daadwerkelijk beschikt over de hotelkamer of het appartement.

4. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
4.1 Reserveren
4.1.1 Er kan zowel ter plaatse, online als telefonisch een accommodatie worden gereserveerd. Deze manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.

4.1.2 Online reserveren; er komt een overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand tussen de klant en Hotel Docklands met betrekking tot het boeken van een accommodatie die expliciet door Hotel Docklands wordt aangeboden op de website indien:
a) de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Hotel Docklands
b) de klant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “bevestigen”.    
4.1.3 Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de website wordt door Hotel Docklands bevestigd met een e-mail aan de klant, welke betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de klant.
4.1.4 Na ontvangst van de reservering wordt deze door Hotel Docklands gecontroleerd op juistheid. Als de reservering correct is, is de opschortende voorwaarde, zoals bedoeld onder 4.1.2,
vervuld en komt de overeenkomst tot stand.
4.1.5 Als de klant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen dient de klant contact op te nemen met Hotel Docklands, bij gebreke waarvan door de klant geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
4.1.6 Leeftijd: reserveringen kunnen alleen gemaakt
worden door personen die 21 jaar of ouder zijn, reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Indien een klant een reservering maakt t.b.v. jongere personen en zelf niet de gehele periode aanwezig is is de boeking eveneens niet geldig. In overleg met Hotel Docklands kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
4.1.7 Tevens behoudt Hotel Docklands zich het recht voor om een reservering te weigeren indien vermoed wordt dat de accommodatie zal worden gebruikt in strijd met deze algemene voorwaarden. 
4.2 Herroepingsrecht
4.2.1 Gemaakte reserveringen zijn wettelijk definitief voor de klant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van accommodatie.
5. Annuleren of wijzigen van de overeenkomst
5.1 Annulering door klant
5.1.1 Het kan gebeuren dat men door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de klant of zijn plaatsvervanger dit schriftelijk aan Hotel Docklands doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.
5.1.2 Na annulering ontvangt de klant van Hotel Docklands een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven.
5.1.3 Hotel Docklands biedt de keuze uit 2 tarieven. Een reservering met het non-refundable tarief kan niet meer worden gewijzigd of geannuleerd. Het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de gehele periode waarvoor oorspronkelijk is geboekt zal in rekening worden gebracht.
Bij een reservering met het flexibele tarief is kosteloze wijziging of annulering mogelijk tot 48 uur voor aankomst. Wanneer minder dan 48 uur voor de incheckdatum wordt geannuleerd zal het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de gehele periode waarvoor oorspronkelijk is geboekt in rekening worden gebracht.
5.1.4 Indien de klant zijn verblijf beëindigt voor de vertrekdatum is er in geen geval recht op restitutie.
5.2 Annulering door Hotel Docklands
5.2.1 In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is Hotel Docklands gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:
a) dat de accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld door wateroverlast of brand).
b) dat de accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door een dubbel geplaatste reservering).
5.2.2 Hotel Docklands stelt de klant hiervan direct met 
opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte.
5.2.3 Hotel Docklands zal in dit geval trachten een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden tegen dezelfde prijs.
5.2.4 Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de klant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat Hotel Docklands over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde kosten zonder dat Hotel Docklands aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd is.
5.2.5 Hotel Docklands is nimmer aansprakelijk voor kosten van eventuele diensten door (mede)klant zelf gereserveerd (bijvoorbeeld vliegtickets, autohuur, excursies e.d.)
5.2.6 Hotel Docklands heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen en ontruiming van de accommodatie te eisen, indien de klant zijn zorgplicht voor de hotelkamer of het appartement ernstig verzaakt, onder andere als hij meer of andere personen in de hotelkamer of het appartement onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst. In een dergelijk geval vindt geen teruggave plaats van de betaling en/of waarborgsom of een gedeelte daarvan. Tevens is de klant verplicht de schade te vergoeden die Hotel Docklands of de eigenaar lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van klant.
5.3 Wijzigen overeenkomst
5.3.1 In geval van wijzigen van de overeenkomst zijn de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 5.1 onverkort van toepassing waarbij voor de termijnen genoemd onder artikel 5.1.3, uitgegaan wordt van de eerste reservering. 
5.3.2 Hotel Docklands is niet verplicht een verzoek van de klant tot wijziging van de overeenkomst te accepteren.
5.3.3 Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient de klant dit schriftelijk aan Hotel Docklands door te geven.

6. Betaling
6.1 Indien Hotel Docklands op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Hotel Docklands gerechtigd de klant de toegang tot de hotelkamer of het appartement te ontzeggen, onverminderd het recht van Hotel Docklands op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
6.2 Indien de klant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Hotel Docklands het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Hotel Docklands op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
6.3 Hotel Docklands behoudt zich het recht voor de claim uit handen te geven, bijvoorbeeld aan een incassobureau. De door Hotel Docklands in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de klant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

7. Waarborgsom
7.1 Hotel Docklands kan klant verzoeken een waarborgsom te voldoen van €100,- tot € 500,-.
7.2 Schade aan de accommodatie, inventaris daarvan of het gebouw die is toegebracht tijdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens het niet netjes achterlaten van de accommodatie en eventuele ter plaatse te betalen kosten kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet toereikend is om deze schade of kosten te dekken, zal de (mede)klant dit tekort ter plaatse dienen te voldoen.
7.3 Hotel Docklands zal de waarborg uiterlijk binnen twee weken na vertrek beschikbaar stellen wanneer er geen verdere reden tot inhouding of verrekening is.
7.4 Hotel Docklands neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom en de in dit artikel bedoelde kosten.

8. Aansprakelijkheid klant
8.1 De klant is aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie toegebracht door hemzelf en/of zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is tijdens het verblijf verantwoordelijk voor de accommodatie en hij verplicht zich de accommodatie netjes en schoon te houden. Eventuele schade dient door de klant onmiddellijk gemeld te worden aan Hotel Docklands en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de klant kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van zijn reisgenoten. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA verzekering een aparte reisverzekering af te sluiten. Gasten dienen over een WA verzekering te beschikken.
8.2 Het is niet toegestaan om meer of andere personen in de hotelkamer of het appartement onder te brengen, dan die vermeld staan op de schriftelijke bevestiging. Hotel Docklands mag in dat geval de gast weigeren. 

9. Aansprakelijkheid Hotel Docklands of eigenaar
9.1 Een eventuele aansprakelijkheid van Hotel Docklands wordt in ieder geval beperkt tot toerekenbare tekortkomingen in de werkzaamheden van Hotel Docklands als bemiddelaar en is in ieder geval beperkt tot eenmaal de prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid bij Hotel Docklands.
9.2 Hotel Docklands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van de accommodaties en/of andere faciliteiten die Hotel Docklands aanbiedt, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Hotel Docklands.
9.3 Hotel Docklands staat er niet voor in dat het verblijf in één van de door Hotel Docklands aangeboden accommodaties voldoet aan de verwachtingen die gast daarvan had.
Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit verlies van reisgenot en/of andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
9.4 Noch Hotel Docklands, noch de eigenaar is in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
9.5 Hotel Docklands is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
9.6 Hotel Docklands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelen en/of nalaten van een eigenaar.
9.7 Een eventuele aansprakelijkheid van de eigenaar, uit welke rechtsgrond dan ook, wordt beperkt tot maximaal driemaal de prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
9.8 Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor personeel van Hotel Docklands, de eigenaar en door deze ingeschakelde derden.
9.9 Hotel Docklands kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de accommodatie.

10. Huisdieren
10.1 Huisdieren zijn niet toegestaan.

11. In-de-plaatsstelling
11.1 Tenzij schriftelijk is overeengekomen met Hotel Docklands, is het de gast en zijn reisgenoten niet toegestaan de gereserveerde accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
11.2 Indien u met Hotel Docklands bent overeengekomen dat u en/of één of meer gasten worden vervangen, blijft u naast de gast en/of gebruiker die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Hotel Docklands voor de betaling van de  , de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

12. Tekortkomingen in de hotelkamer of het appartement
12.1 Hotel Docklands stelt alles in het werk om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Tekortkomingen in de gereserveerde accommodatie onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na het constateren of ontstaan van de tekortkoming aan Hotel Docklands gemeld te worden.
12.2 Hotel Docklands zal in geval van tijdige melding van een tekortkoming zich inspannen om deze op te heffen. Indien dit niet lukt en de tekortkoming is zodanig ernstig dat het gebruik van de hotelkamer of het appartement ernstig wordt belemmerd, heeft de klant aanspraak op een alternatief onderkomen of passende schadeloosstelling. Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.
12.3 Achteraf, na vertrek, kunt u geen aanspraak meer maken op vergoedingen, declaraties etc.

13. Website
13.1 Hotel Docklands besteedt de grootste aandacht en zorg aan de juistheid van de gegevens op haar website. Hotel Docklands kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden Hotel Docklands niet. Prijswijzigingen voorbehouden.
13.2 De website van Hotel Docklands kan links bevatten naar websites van derden. Hotel Docklands is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

14. Huisregels
14.1 De huisregels van Hotel Docklands maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

15. Privacy
15.1 Gebruik (persoons-)gegevens
15.1.1 De terzake van de reservering ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het afhandelen van de reservering. Indien er een wijziging optreedt in de reeds verstrekte gegevens is (mede)klant verplicht deze onmiddellijk schriftelijk aan Hotel Docklands door te geven.
15.1.2 De ingevoerde informatie zal tevens worden opgenomen in de klantendatabase van Hotel Docklands met als doel te worden gebruikt voor de communicatie tussen Hotel Docklands en klant ter zake van de reservering (bijvoorbeeld in verband met de facturering, het verzenden van de benodigde informatie met betrekking tot de boeking etc.) en voor het toezenden van aanbiedingen van en informatie over Hotel Docklands. Gegevens van de (mede)klant worden niet verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij onze organisatie. 

16. Overige bepalingen
16.1 Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Bevoegd is de Belgische rechter.
16.2 In deze voorwaarden worden met “de klant”, tevens de leden van het reisgezelschap van de klant/aanmelder bedoeld. De klant/aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting.
16.3 Het is niet toegestaan de gereserveerde accommodatie onder te verhuren.
16.4 Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar andere algemene voorwaarden. Hotel Docklands wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
16.5 In het geval dat bepalingen uit deze voorwaarden of delen daarvan niet rechtsgeldig (meer) zouden zijn of buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De getroffen bepaling(en) worden dan omgezet in vergelijkbare bepalingen die wel rechtsgeldig zijn.
16.6 Druk- zet- en typefouten binden Hotel Docklands niet.
16.7 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.