Beste prijs garantie
Hotel Docklands, Antwerpen
image

Beste prijs garantie

Boek op onze website en ontvang 5% korting 

Boek direct >>>

Onze
website
Andere
boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie

Privacybeleid

Privacy verklaring
Als logiesverstrekker weten wij hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dit geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Om die reden gaan wij ook integer, transparant en zorgvuldig om met de aan onze in bewaring gegeven persoonsgegevens in overeenstemming met de wet AVG. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

1. Inleiding
Hotel Docklands verwerkt dagelijks informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Hotel Docklands verwerkt, en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden. Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Hotel Docklands, gevestigd aan Kempischdok-Westkaai 84/90 te Antwerpen, Belgie is verwerking verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot de directie van Hotel Docklands. Bereikbaar via info@onilio.nl

2. Persoonsgegevens
Hotel Docklands verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Boeking- en verblijfsgegevens
Met het boeken van een overnachting gaat u een overeenkomst met Hotel Docklands aan. Hiervoor heeft het hotel uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, of u 21 jaar of ouder bent, dag van vertrek en aankomst en uw betalingsgegevens nodig. Deze gegevens kunnen wij ontvangen van derde partijen bij wie u het boekingsproces heeft doorlopen. Eventueel kunnen wij om aanvullende gegevens vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals uw nationaliteit of voorkeuren. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan organisaties voor commerciële doeleinden.

Cameratoezicht
Hotel Docklands heeft een gerechtvaardigd belang om, voor zover noodzakelijk gebruik te maken van cameratoezicht, om haar eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen. Door middel van de camerabeelden verkrijgt Hotel Docklands inzicht in de activiteiten van personen.

Website analyse
Hotel Docklands analyseert het bezoek op de Hotel Docklands website om de functionaliteiten van deze website te kunnen verbeteren. Via onze website worden de ‘analytics’ cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. De gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Het klikgedrag op de website is geheel geanonimiseerd. Bekijk voor meer informatie hierover het privacybeleid van Google, alsmede het privacybeleid van Google Analytics.
Indien u via de website een reservering plaatst worden uw boekingsgegevens opgeslagen in de statistieken van Hotel Docklands. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen kunnen uw boekingsgegevens worden gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren.

3. Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Hotel Docklands, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van uw reservering. Indien het noodzakelijk is voor de betaling van boekingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van i-Deal betalingen.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerders van het CRM-systeem.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de gemeente kan verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de aanslag toeristenbelasting. Hotel Docklands maakt afspraken met de ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

4. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren.

5. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevens wissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij deze rechten toe.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van (de minimaal benodigde gegevens van) uw identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt en wij geven u daar ook een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring.

Gegevens Wissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:
- De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt
- U trekt uw toestemming voor verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer
- U maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren
- De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt
- Wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting wissen.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons heeft gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan heeft gemaakt. Na ontvangst van uw beperking verzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen.

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht om ons een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@onilio.nl. Hotel Docklands verstrekt de betrokkene zo snel als mogelijk de gevraagde gegevens. In ieder geval wordt u de informatie binnen een maand na ontvangst van het verzoek gegeven. Indien er meer tijd nodig is voor de behandeling van het verzoek, dan laat Hotel Docklands dit binnen een maand weten.

6. Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuist informatie bevat. Hotel Docklands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of links naar de websites van derden.

7. Klachten
Als u vindt dat Hotel Docklands u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen.

8. Overig
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.