Beste prijs garantie
Hotel Docklands, Antwerpen
image

Beste prijs garantie

Boek op onze website en ontvang 5% korting 

Boek direct >>>

Onze
website
Andere
boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie

Huisregels

Algemeen
- Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen worden getoond.
- Op diverse plaatsen in het gebouw hangen camera’s, een ieder die zich in het pand bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
- Gasten wordt verzocht de receptie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle gebreken in de hotelkamers en appartementen en eventuele schade die in de hotelkamer of het appartement optreedt. Schade en gebreken die niet door de gast zijn gemeld, komen voor rekening van de gast.
- Gasten dienen zich correct te gedragen en alles na te laten wat redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.
- Tussen 22.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden, dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai.
- Blijf kalm in geval van brand. Gebruik in geen geval de lift. Meld brand bij de receptie.
- Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Docklands kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
- Gasten wordt verzocht de hotelkamer of het appartement netjes achter te laten.

Verboden
- Roken is niet toegestaan.
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op een dusdanige manier te gebruiken dat overlast wordt veroorzaakt.
- Drugs zijn niet toegestaan. Het is verboden verdovende middelen in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen in het gebouw en het omliggende terrein.
- Lachgas is niet toegestaan. Het is verboden lachgas in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen in het gebouw en het omliggende terrein.
- Wapens zijn niet toegestaan.

Bij overtreding van bovenstaande regels wordt per geval minimaal € 150,- in rekening gebracht.


- Alle aanwijzingen van het personeel, die verband houden met de huisregels, dienen te worden opgevolgd.
- Klachten kunt u bij het management melden.
- Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel al vertrokken gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze gast aan hem of haar worden toegezonden. Hotel Docklands is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.
- Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat de eigenaar het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

Verwijdering / ontzegging van de toegang
Alle gasten, en medegasten dienen de in de offerte, de Algemene Voorwaarden en de Huisregels opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel in welke vorm en in welk verband dan ook strikt op te volgen. In geval van niet-naleving van deze voorwaarden en regels evenals in geval van het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, is Hotel Docklands gerechtigd de gasten en medegasten te (laten) verwijderen, waarbij verdere toegang zal worden ontzegd, zonder dat de gast recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van of korting op het betaalde of nog te betalen reserveringsbedrag, onverminderd het recht van Hotel Docklands om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.
Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter vrije beoordeling van het management, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de toegang worden ontzegd. In geval van verwijdering dient de gast of medegast de accommodatie binnen 24 uur nadat Hotel Docklands de melding heeft ontvangen te verlaten.

Onvoorziene gevallen
In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene Voorwaarden of in deze huisregels beslist de bevoegde rechtbank in het arrondissement.